عنوان سهمیه تاریخ ورود تاریخ خروج کد سهمیه مبلغ سهیمه - تومان هزینه اضافه ثبت نام
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/04 1396/07/05 4583305 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/04 1396/07/05 8580967 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/04 1396/07/05 9106509 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/04 1396/07/05 4570113 70000 خیر
بالا