عنوان سهمیه تاریخ ورود تاریخ خروج کد سهمیه مبلغ سهیمه - تومان هزینه اضافه ثبت نام
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/12/02 1396/12/03 2780693 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/12/02 1396/12/03 5037302 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/12/02 1396/12/03 1500335 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/12/04 1396/12/05 9316764 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/12/04 1396/12/05 5157250 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/12/04 1396/12/05 7080822 70000 خیر
بالا