عنوان سهمیه تاریخ ورود تاریخ خروج کد سهمیه مبلغ سهیمه - تومان هزینه اضافه ثبت نام
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/09/01 1396/09/02 9289067 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/09/01 1396/09/02 9221244 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/09/01 1396/09/02 9327433 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/09/03 1396/09/04 5348053 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/09/03 1396/09/04 9951137 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/09/03 1396/09/04 7232161 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/09/04 1396/09/05 9075085 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/09/04 1396/09/05 3293909 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/09/04 1396/09/05 9508078 70000 خیر
بالا