عنوان سهمیه تاریخ ورود تاریخ خروج کد سهمیه مبلغ سهیمه - تومان هزینه اضافه ثبت نام
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/11/29 1396/12/03 6620371 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/11/29 1396/12/03 3223028 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/11/29 1396/12/03 9735840 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/12/01 1396/12/05 2864967 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/12/01 1396/12/05 7369769 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/12/02 1396/12/06 2618754 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/12/02 1396/12/06 3034984 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/12/02 1396/12/06 2920143 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/12/02 1396/12/06 4794444 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/12/02 1396/12/06 3655692 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/12/03 1396/12/07 1512003 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/12/03 1396/12/07 4037827 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/12/03 1396/12/07 5626985 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/12/03 1396/12/07 3340241 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/12/03 1396/12/07 1296895 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/12/05 1396/12/09 5342492 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/12/05 1396/12/09 4398459 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/12/05 1396/12/09 5863204 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/12/05 1396/12/09 8387298 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/12/05 1396/12/09 8052952 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/12/06 1396/12/10 8618108 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/12/06 1396/12/10 5106043 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/12/06 1396/12/10 7811206 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/12/06 1396/12/10 9805211 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/12/02 1396/12/03 2780693 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/12/02 1396/12/03 5037302 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/12/02 1396/12/03 1500335 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/12/04 1396/12/05 9316764 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/12/04 1396/12/05 5157250 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/12/04 1396/12/05 7080822 70000 خیر
بالا