عنوان سهمیه تاریخ ورود تاریخ خروج کد سهمیه مبلغ سهیمه - تومان هزینه اضافه ثبت نام
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/07/09 1396/07/13 8968947 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/07/09 1396/07/13 7564622 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/07/09 1396/07/13 5129953 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/07/09 1396/07/13 8493218 170000 خیر
بالا