عنوان سهمیه تاریخ ورود تاریخ خروج کد سهمیه مبلغ سهیمه - تومان هزینه اضافه ثبت نام
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/02 1396/12/03 5892331 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/02 1396/12/03 5165520 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/02 1396/12/03 2894564 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/03 1396/12/04 6422788 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/04 1396/12/05 5977906 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/04 1396/12/05 9120946 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/05 1396/12/06 4211632 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/05 1396/12/06 8348397 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/05 1396/12/06 3937146 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/06 1396/12/07 3369905 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/06 1396/12/07 9307452 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/06 1396/12/07 4912757 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/07 1396/12/08 4346060 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/07 1396/12/08 5746848 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/07 1396/12/08 5822466 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/08 1396/12/09 7074838 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/08 1396/12/09 6665601 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/08 1396/12/09 2335449 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/09 1396/12/10 3499409 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/09 1396/12/10 3192243 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/09 1396/12/10 1500932 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/10 1396/12/11 8946451 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/10 1396/12/11 6766091 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/10 1396/12/11 2418713 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/11 1396/12/12 9925291 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/11 1396/12/12 7709470 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/11 1396/12/12 6125972 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/12 1396/12/13 6340496 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/12 1396/12/13 8644119 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/12 1396/12/13 2565547 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/13 1396/12/14 7273441 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/13 1396/12/14 3326061 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/13 1396/12/14 1773684 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/14 1396/12/15 3762487 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/14 1396/12/15 8771834 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/14 1396/12/15 2696835 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/15 1396/12/16 9191189 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/15 1396/12/16 3471725 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/15 1396/12/16 3584273 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/16 1396/12/17 2915418 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/16 1396/12/17 4407210 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/16 1396/12/17 9116600 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/17 1396/12/18 8379712 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/17 1396/12/18 5410456 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/17 1396/12/18 5513070 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/18 1396/12/19 7522365 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/18 1396/12/19 1849943 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/18 1396/12/19 6453021 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/19 1396/12/20 6674762 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/19 1396/12/20 2772757 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/19 1396/12/20 2900362 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/20 1396/12/21 5196699 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/20 1396/12/21 6399881 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/20 1396/12/21 2097331 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/21 1396/12/22 8000864 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/21 1396/12/22 2864529 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/21 1396/12/22 1283567 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/22 1396/12/23 6265682 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/22 1396/12/23 8297166 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/22 1396/12/23 4977054 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/23 1396/12/24 5438600 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/23 1396/12/24 4750231 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/23 1396/12/24 4097281 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/24 1396/12/25 8137513 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/24 1396/12/25 9516195 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/25 1396/12/26 1952400 80000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/25 1396/12/26 8752090 60000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/25 1396/12/26 2489190 50000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/26 1396/12/27 6629458 80000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/26 1396/12/27 5231352 60000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/26 1396/12/27 5874251 50000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/27 1396/12/28 9269482 80000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/27 1396/12/28 7169393 60000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/27 1396/12/28 2298052 50000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/28 1396/12/29 5771440 80000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/28 1396/12/29 8072993 60000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/28 1396/12/29 3276592 50000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/29 1397/01/01 2190159 80000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/29 1397/01/01 2754298 60000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/12/29 1397/01/01 8718792 50000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/01 1397/01/02 9436290 80000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/01 1397/01/02 7888406 50000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/02 1397/01/03 1406223 80000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/02 1397/01/03 2890930 60000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/02 1397/01/03 4320367 50000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/03 1397/01/04 8333622 60000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/03 1397/01/04 5316881 50000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/04 1397/01/05 7810268 80000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/04 1397/01/05 7503110 60000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/04 1397/01/05 1734834 50000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/05 1397/01/06 8673982 80000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/05 1397/01/06 3952999 60000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/05 1397/01/06 7207489 50000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/06 1397/01/07 9694904 80000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/06 1397/01/07 7592845 60000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/06 1397/01/07 3597931 50000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/07 1397/01/08 6132506 80000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/07 1397/01/08 2282572 60000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/07 1397/01/08 4560447 50000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/08 1397/01/09 7077881 80000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/08 1397/01/09 3274981 60000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/08 1397/01/09 5550559 50000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/09 1397/01/10 6931686 60000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/09 1397/01/10 6418401 50000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/10 1397/01/11 6086762 60000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/10 1397/01/11 7376018 50000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/12 1397/01/13 8135571 80000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/13 1397/01/14 4555236 80000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/13 1397/01/14 2672687 60000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/13 1397/01/14 5747722 50000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/14 1397/01/15 1059930 80000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/14 1397/01/15 6340278 60000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/14 1397/01/15 2215801 50000 بله
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/15 1397/01/16 6498991 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/15 1397/01/16 6017942 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/15 1397/01/16 1868330 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/16 1397/01/17 3969479 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/16 1397/01/17 2047667 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/16 1397/01/17 7046585 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/17 1397/01/18 6747033 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/17 1397/01/18 2994999 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/17 1397/01/18 9013558 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/18 1397/01/19 3155992 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/18 1397/01/19 3949693 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/18 1397/01/19 8090486 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/19 1397/01/20 8640227 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/19 1397/01/20 4898125 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/19 1397/01/20 9074166 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/20 1397/01/21 6839141 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/20 1397/01/21 5897315 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/20 1397/01/21 8237256 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/21 1397/01/22 1499111 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/21 1397/01/22 2301108 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/21 1397/01/22 2923866 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/22 1397/01/23 2468141 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/22 1397/01/23 6007423 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/22 1397/01/23 6624676 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/23 1397/01/24 3398833 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/23 1397/01/24 2434254 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/23 1397/01/24 7535055 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/24 1397/01/25 8855540 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/24 1397/01/25 9916656 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/24 1397/01/25 8500040 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/25 1397/01/26 7064547 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/25 1397/01/26 9792896 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/25 1397/01/26 9401789 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/26 1397/01/27 3496264 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/26 1397/01/27 1731448 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/26 1397/01/27 1414241 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/27 1397/01/28 4506240 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/27 1397/01/28 9915267 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/27 1397/01/28 5051163 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/28 1397/01/29 7193043 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/28 1397/01/29 6338142 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/28 1397/01/29 4259227 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/29 1397/01/30 8147567 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/29 1397/01/30 7308455 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/29 1397/01/30 9683460 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/30 1397/01/31 7915680 80000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/30 1397/01/31 8222457 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1397/01/30 1397/01/31 1599439 50000 خیر
بالا