عنوان سهمیه تاریخ ورود تاریخ خروج کد سهمیه مبلغ سهیمه - تومان هزینه اضافه ثبت نام
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/04 1396/07/05 2039915 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/04 1396/07/05 7043708 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/04 1396/07/05 5407472 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/04 1396/07/05 1768813 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/05 1396/07/06 7465115 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/05 1396/07/06 8071517 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/05 1396/07/06 6330253 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/05 1396/07/06 2755495 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/06 1396/07/07 5431656 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/07 1396/07/08 9457295 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/07 1396/07/08 1854601 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/08 1396/07/09 7672573 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/08 1396/07/09 4665260 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/08 1396/07/09 7310875 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/09 1396/07/10 4305500 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/09 1396/07/10 4105003 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/09 1396/07/10 1147625 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/09 1396/07/10 1033819 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/10 1396/07/11 9754503 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/10 1396/07/11 2062328 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/10 1396/07/11 6504105 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/14 1396/07/15 7279887 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/15 1396/07/16 5472827 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/16 1396/07/17 1927761 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/17 1396/07/18 4713833 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/18 1396/07/19 5601232 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/19 1396/07/20 2012520 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/21 1396/07/22 8441258 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/22 1396/07/23 9381344 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/24 1396/07/25 6493821 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/25 1396/07/26 2910669 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/28 1396/07/29 1495846 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/29 1396/07/30 9648521 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/07/30 1396/08/01 8820990 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/08/01 1396/08/02 3790845 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/06 1396/09/07 5688024 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/07 1396/09/08 2180364 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/08 1396/09/09 9355136 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/09 1396/09/10 5840473 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/10 1396/09/11 4037733 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/11 1396/09/12 4987786 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/12 1396/09/13 3199165 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/13 1396/09/14 8610488 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/14 1396/09/15 9583064 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/15 1396/09/16 8745808 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/16 1396/09/17 5188328 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/17 1396/09/18 1613828 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/18 1396/09/19 7142340 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/19 1396/09/20 3560707 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/20 1396/09/21 4511238 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/21 1396/09/22 5430568 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/22 1396/09/23 8179971 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/23 1396/09/24 4598433 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/24 1396/09/25 1043727 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/25 1396/09/26 8293041 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/26 1396/09/27 9238183 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/27 1396/09/28 7421679 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/28 1396/09/29 8382343 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/29 1396/09/30 3079563 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/30 1396/10/01 1338458 50000 خیر
بالا