عنوان سهمیه تاریخ ورود تاریخ خروج کد سهمیه مبلغ سهیمه - تومان هزینه اضافه ثبت نام
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/06 1396/09/07 5688024 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/07 1396/09/08 2180364 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/08 1396/09/09 9355136 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/10 1396/09/11 4037733 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/11 1396/09/12 4987786 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/12 1396/09/13 3199165 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/13 1396/09/14 8610488 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/14 1396/09/15 9583064 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/17 1396/09/18 1613828 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/18 1396/09/19 7142340 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/19 1396/09/20 3560707 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/20 1396/09/21 4511238 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/21 1396/09/22 5430568 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/22 1396/09/23 8179971 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/23 1396/09/24 4598433 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/24 1396/09/25 1043727 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/25 1396/09/26 8293041 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/26 1396/09/27 9238183 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/27 1396/09/28 7421679 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/28 1396/09/29 8382343 50000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 8 آسمان کویر 1396/09/29 1396/09/30 3079563 50000 خیر
بالا