عنوان سهمیه تاریخ ورود تاریخ خروج کد سهمیه مبلغ سهیمه - تومان هزینه اضافه ثبت نام
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/08/29 1396/09/03 1331148 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/08/29 1396/09/03 1459713 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/08/29 1396/09/03 8806784 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/08/30 1396/09/04 2705830 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/08/30 1396/09/04 6535218 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/08/30 1396/09/04 5115221 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/08/30 1396/09/04 8262056 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/08/30 1396/09/04 6002933 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/01 1396/09/05 1136035 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/01 1396/09/05 7133524 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/01 1396/09/05 2512551 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/01 1396/09/05 4735428 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/03 1396/09/07 3946505 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/03 1396/09/07 1738898 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/03 1396/09/07 4653831 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/04 1396/09/08 9538639 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/04 1396/09/08 8362636 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/04 1396/09/08 2302103 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/04 1396/09/08 5564864 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/05 1396/09/09 3954639 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/05 1396/09/09 6688235 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/05 1396/09/09 1954722 170000 خیر
بالا