جهت ارسال سوالات، نظرات انتقادات و پیشنهادات از فرم زیر استفاده نمایید لطفاً در صورت امکان اطلاعات را به فارسی وارد نمایید.
پس از ارسال پاسخ از طریق کارشناسان مدیریت رفاه می توانید پاسخ خود را از طریق لینک زیر دریافت نمایید.

http://refahi.mui.ac.ir/response

بالا