قابل توجه متقضایان استفاده از سهمیه های در دسترس:

1- امکان لغو سهمیه وجود ندارد.
2- معرفی نامه باید به نام شخص استفاده کننده از مجموعه های رفاهی باشد.
عنوان سهمیه تاریخ ورود تاریخ خروج کد سهمیه مبلغ سهیمه - تومان هزینه اضافه ثبت نام
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/08/29 1396/09/03 1331148 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/08/29 1396/09/03 1459713 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/08/29 1396/09/03 8806784 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/08/30 1396/09/04 2705830 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/08/30 1396/09/04 6535218 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/08/30 1396/09/04 5115221 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/08/30 1396/09/04 8262056 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/08/30 1396/09/04 6002933 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/01 1396/09/05 1136035 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/01 1396/09/05 7133524 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/01 1396/09/05 2512551 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/01 1396/09/05 4735428 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/08/28 1396/08/29 5040641 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/08/28 1396/08/29 1524253 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/08/28 1396/08/29 9021593 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/08/28 1396/08/29 5638375 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/08/28 1396/08/29 9444061 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/08/28 1396/08/29 9216156 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/08/29 1396/08/30 5941149 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/08/29 1396/08/30 7615442 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/08/29 1396/08/30 5745810 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/08/29 1396/08/30 8079384 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/08/29 1396/08/30 5500585 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/08/29 1396/08/30 6250926 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/08/29 1396/08/30 5201365 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/08/30 1396/09/01 8710267 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/08/30 1396/09/01 8378241 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/08/30 1396/09/01 2193692 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/08/30 1396/09/01 1029262 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/08/30 1396/09/01 8219385 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/08/30 1396/09/01 7183549 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/08/30 1396/09/01 6188565 70000 خیر
بالا