قابل توجه متقضایان استفاده از سهمیه های در دسترس:

1- امکان لغو سهمیه وجود ندارد.
2- معرفی نامه باید به نام شخص استفاده کننده از مجموعه های رفاهی باشد.
عنوان سهمیه تاریخ ورود تاریخ خروج کد سهمیه مبلغ سهیمه - تومان هزینه اضافه ثبت نام
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/08/07 1396/08/11 2410443 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/02 1396/07/03 7565329 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/02 1396/07/03 8942232 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/02 1396/07/03 5935149 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/02 1396/07/03 3804028 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/03 1396/07/04 6462916 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/03 1396/07/04 2725018 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/03 1396/07/04 3336726 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/03 1396/07/04 5811607 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/03 1396/07/04 9433901 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/04 1396/07/05 4583305 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/04 1396/07/05 8580967 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/04 1396/07/05 9106509 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/04 1396/07/05 4570113 70000 خیر
بالا