قابل توجه متقضایان استفاده از سهمیه های در دسترس:

1- امکان لغو سهمیه وجود ندارد.
2- معرفی نامه باید به نام شخص استفاده کننده از مجموعه های رفاهی باشد.
عنوان سهمیه تاریخ ورود تاریخ خروج کد سهمیه مبلغ سهیمه - تومان هزینه اضافه ثبت نام
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/26 1396/10/30 3719177 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/26 1396/10/30 4967024 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/26 1396/10/30 3379469 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/26 1396/10/30 9134166 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/27 1396/11/01 5729633 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/27 1396/11/01 7413296 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/27 1396/11/01 3765023 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/27 1396/11/01 3165356 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/27 1396/11/01 2313778 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/27 1396/11/01 8492364 260000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/29 1396/11/03 2930812 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/29 1396/11/03 3301954 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/29 1396/11/03 4792196 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/29 1396/11/03 6783262 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/30 1396/11/04 3838270 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/30 1396/11/04 7897093 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/30 1396/11/04 7343439 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/30 1396/11/04 2683051 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/30 1396/11/04 5548683 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/11/01 1396/11/05 7145730 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/11/01 1396/11/05 7866047 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/11/03 1396/11/07 4524182 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/11/03 1396/11/07 9981504 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/11/03 1396/11/07 9048682 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/11/03 1396/11/07 8656710 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/11/03 1396/11/07 6095498 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/11/04 1396/11/08 5119329 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/11/04 1396/11/08 7685248 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/11/04 1396/11/08 1720088 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/11/04 1396/11/08 9597541 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/11/04 1396/11/08 6838411 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/10/29 1396/10/30 1277291 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/10/29 1396/10/30 5765766 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/10/30 1396/11/01 7324726 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/10/30 1396/11/01 3912155 60000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/10/30 1396/11/01 8289844 60000 خیر
بالا