آدرس:
خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید آیت ا... صدوقی- کوچه شهرستانی – مهانسرای دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان
تلفن:
03132658041
نمابر:
03132658041
ارسال ایمیل
اختیاری