باشگاه ورزشی سلام

 طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت باشگاه ورزشی سلام پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

 طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت باشگاه ورزشی سلام پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1.  ارائه خدمات با 35% تخفیف می باشد .
  2. ارائه معرفی نامه و یا کارت پرسنلی ممهور جهت ثبت نام الزامی میباشد.
  3. مدیریت متهد می گردد کلیه خدمات به مراجعین محترم در نهایت احترام و در اسرع وقت انجام پذیرد .
  4. مدیریت متعهد می گردد کلیه قیمت ها را به قیمت روز اتحادیه به کارکنان محترم ارائه نماید .

آدرس : اصفهان- خیابان مرداویج - انتهای خیابان کارگر هنگ شهید وطن پور

شماره تماس  : 03136701806

 

بالا