باشگاه فلات

photo 2017 02 06 12 56 05با توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت باشگاه فلات پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانند.....

با توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت باشگاه فلات پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانند با ارائه کارت پرسنلی معتبرو معرفی نامه ممهور به مهر امور رفاهی از تخفیف این مجموعه به صورت زیر استفاده نمایند:

  1. مدیریت متعهد می گردد کلیه خدمات خود را با 30 % تخفیف ارائه نماید
  2. ارائه کارت شناسایی معتبر و یا معرفی نامه امور رفاهی الزامی است.

آدرس : اصفهان - مرداویج - انتهای شیخ کلینی - داخل مجموعه پرواز جنب جام یجیتال

شماره تماس : 09303184702

photo 2017 02 06 12 56 10         photo 2017 02 06 12 56 17          photo 2017 02 06 12 55 58  photo 2017 02 06 12 56 10        photo 2017 02 06 12 56 23          photo 2017 02 06 12 55 58

 

بالا