شرکت صفاهان کار (نمایندگی سایپا نیلی )

carبا توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت شرکت صفاهان کار (نمایندگی سایپا  نیلی ) پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس ...........

با توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت شرکت صفاهان کار (نمایندگی سایپا  نیلی  ) پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانند با ارائه کارت پرسنلی معتبرو معرفی نامه ممهور به مهر امور رفاهی از تخفیف این مجموعه  استفاده نمایند

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام از طریق لینک زیر اقدام  نمایید.

http://refahi.mui.ac.ir/car-menu/car.html

 

                      
                                

 

بالا