استخر پرواز

پرواز7   طبق تفاهم نامه فی ما بین مدیریت امور رفاهی و مدیریت استخر پرواز پرسنل محترم دانشگاه و خانواده های ایشان می توانند با در دست داشتن کارت پرسنلی معتبر و یا معرفی نامه ممهور .....

طبق تفاهم نامه فی ما بین مدیریت امور رفاهی و مدیریت استخر پرواز پرسنل محترم دانشگاه و خانواده های ایشان می توانند با در دست داشتن کارت پرسنلی معتبر و یا معرفی نامه ممهور و یا کارت استخر دانشگاه به مهر امور رفاهی از امکانات تخفیف این مجموعه از 40% تخفیف استفاده نمایند.

پرواز 1       پرواز 2        پرواز 3                                                                                          پرواز9              پرواز 10

پرواز4       پرواز5        پرواز7

آدرس :اصفهان - خیابان مرداویج - انتهای شیخ کلینی - داخل مجموعه پرواز

شماره تماس : 36700444

 

 

بالا