باشگاه فلات

photo 2017 02 06 12 56 05با توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت باشگاه فلات پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانند.....

ادامه مطلب: باشگاه فلات

شرکت صفاهان کار (نمایندگی سایپا نیلی )

carبا توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت شرکت صفاهان کار (نمایندگی سایپا  نیلی ) پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس ...........

ادامه مطلب: شرکت صفاهان کار (نمایندگی سایپا نیلی )

لوازم خانگی توانا

photo 2017 01 25 11 35 43با توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت فروشگاه لوازم خانگی توانا پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانند....

ادامه مطلب: لوازم خانگی توانا

سرای فرش

photo 2017 02 04 10 19 29با توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت گالری سرای فرش پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانند ....

ادامه مطلب: سرای فرش

شرکت خدمات مسافرتی تعطیلات آرام سپاهان

photo 2017 01 17 11 30 35طبق تفاهم نامه بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت شرکت مسافربری تعطیلات آرام سپاهان پرسنل محترم دانشگاه از این پس می توانند...

ادامه مطلب: شرکت خدمات مسافرتی تعطیلات آرام سپاهان

عینک فرادید

photo 2017 01 09 13 37 02با توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت فروشگاه عینک فرادید پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانند.....

ادامه مطلب: عینک فرادید

گالری فرش و پرده زیبا

photo 2017 01 11 10 31 08 با توجه  به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت گالری فرش و پرده زیبا پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانند.....

ادامه مطلب: گالری فرش و پرده زیبا

مجموعه سلو ( ECOVACS ROBOTICS)

1 Key Picture1  طی تفاهم نامه به عمل آمده فی ما بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت مجموعه سلو (ECO VACS ROBOTICS) همکاران محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانند با ارائه کارت پرسنلی معتبر و یا معرفی نامه ممهور به مهر امور رفاهی از خدمات این مجموعه به شرح ذیل استفاده نمایند:

ادامه مطلب: مجموعه سلو ( ECOVACS ROBOTICS)

گل فروشی گل سان

sun10 2 با توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت مجموعه گل فروشی گل سان پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانند با ارائه کارت پرسنلی معتبر...

ادامه مطلب: گل فروشی گل سان

آکواریوم اصفهان

home Aquarium calltoaction 2  طبق تفاهم نامه بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت آکواریوم اصفهان پرسنل محترم دانشگاه از این پس می توانند......

ادامه مطلب: آکواریوم اصفهان
بالا