سرای فرش

photo 2017 02 04 10 19 29با توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت گالری سرای فرش پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانند ....

ادامه مطلب: سرای فرش

مجموعه پوشاک ویرمونی

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت مجموعه پوشاک ویرمونی پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: مجموعه پوشاک ویرمونی

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کتیبه گشت اصفهان

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کتیبه گشت اصفهان پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کتیبه گشت اصفهان

فروشگاه کفش طبی دکتر پا

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت فروشگاه پوشاک مقدس پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: فروشگاه کفش طبی دکتر پا

فروشگاه پوشاک مقدس

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت فروشگاه پوشاک مقدس پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: فروشگاه پوشاک مقدس

فروشگاه مبل

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت فروشگاه فوم مبل هنر پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: فروشگاه مبل

آکادمی هنرهای تجسمی تجدد

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آکادمی هنرهای تجسمی تجدد پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: آکادمی هنرهای تجسمی تجدد

آزمایشگاه پزشکی پاسارگاد پارس

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آزمایشگاه پزشکی پاسارگاد پارس پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: آزمایشگاه پزشکی پاسارگاد پارس

باشگاه سوارکاری و پرورش اسب رئیسی

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت باشگاه سوارکاری و پرورش اسب رئیسی  پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: باشگاه سوارکاری و پرورش اسب رئیسی

شرکت مدیران خودرو

با توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت شرکت مدیران خودرو  پرسنل

ادامه مطلب: شرکت مدیران خودرو
بالا