فروشگاه پوشاک مقدس

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت فروشگاه پوشاک مقدس پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: فروشگاه پوشاک مقدس

فروشگاه فوم مبل هنر

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت فروشگاه فوم مبل هنر پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: فروشگاه فوم مبل هنر

آکادمی هنرهای تجسمی تجدد

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آکادمی هنرهای تجسمی تجدد پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: آکادمی هنرهای تجسمی تجدد

آزمایشگاه پزشکی پاسارگاد پارس

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آزمایشگاه پزشکی پاسارگاد پارس پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: آزمایشگاه پزشکی پاسارگاد پارس

باشگاه سوارکاری و پرورش اسب رئیسی

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت باشگاه سوارکاری و پرورش اسب رئیسی  پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: باشگاه سوارکاری و پرورش اسب رئیسی

شرکت مدیران خودرو

با توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت شرکت مدیران خودرو  پرسنل

ادامه مطلب: شرکت مدیران خودرو

حوزه هنری اصفهان

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت حوزه هنری اصفهان پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: حوزه هنری اصفهان

موسسه زبان هفت اقلیم

 

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت موسسه زبان هفت اقلیم پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: موسسه زبان هفت اقلیم

شرکت خدمات مسافرتی تکا گشت

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت شرکت خدمات مسافرتی تکا گشت پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: شرکت خدمات مسافرتی تکا گشت

شرکت خدمات هوایی و گردشگری هفت اقلیم سیر زاینده رود

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت شرکت خدمات هوایی و گردشگری هفت اقلیم سیر زاینده رود پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: شرکت خدمات هوایی و گردشگری هفت اقلیم سیر زاینده رود
بالا