گروه نوآوران دکور

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت گروه نوآوران دکور پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: گروه نوآوران دکور

فروشگاه ژیوان

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت فروشگاه ژیوان پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: فروشگاه ژیوان

گالری فرش اکباتان

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت گالری فرش اکباتان پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: گالری فرش اکباتان

آموزشگاه زبان داتیس

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آموزشگاه زبان داتیس پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: آموزشگاه زبان داتیس

آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی کیان

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی کیان پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی کیان

مجموعه تولیدی کفش شاهین اصفهان

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت مجموعه تولیدی کفش شاهین اصفهان پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: مجموعه تولیدی کفش شاهین اصفهان

شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری فرود اصفهان

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری فرود اصفهان پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری فرود اصفهان

سرای فرش

photo 2017 02 04 10 19 29با توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت گالری سرای فرش پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانند ....

ادامه مطلب: سرای فرش

مجموعه پوشاک ویرمونی

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت مجموعه پوشاک ویرمونی پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: مجموعه پوشاک ویرمونی

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کتیبه گشت اصفهان

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کتیبه گشت اصفهان پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کتیبه گشت اصفهان
بالا