لیست قیمت غذاها

*منوی غذای روزانه تالار سبز*

ویژه اعضاء محترم هیات علمی و پرسنل

روز شنبه

ردیف

نوع غذا

قیمت (ریال)

1

چلو کباب کوبیده گوسفندی

123000

2

چلو جوجه

123000

3

چلوکباب برگ

195000

4

چلو ماهی قزل آلا

153000

5

چلو جوجه با استخوان

123000

6

چلو خورشت بادمجان

86000

7

خوراک جوجه چینی

80000

8

زرشک پلو با مرغ

108000

9

چلو کباب سلطانی

240000

10

خوراک کوبیده گوسفندی

90000

11

خوراک جوجه

90000

12

خوراک برگ

162000

13

خوراک ماهی

120000

14

خوراک مرغ

72000

15

نیم پرس برنج

20000

16

خوراک سلطانی

207000

17

*منوی غذای روزانه تالار سبز*

ویژه اعضاء محترم هیات علمی و پرسنل

روز یکشنبه

ردیف

نوع غذا

قیمت (ریال)

1

چلو کباب کوبیده گوسفندی

123000

2

چلو جوجه

123000

3

چلو کباب بره

195000

4

چلو ماهی قزل آلا

153000

5

شنیتسل مرغ

80000

6

چلو ماهیچه

263000

7

خوراک بادمجان شکم پر

85000

8

خوراک کوبیده گوسفندی

90000

9

خوراک جوجه

90000

10

خوراک ماهی

120000

11

خوراک ماهیچه

230000

12

خوراک بره

162000

13

چلو خورشت فسنجان

145000

14

نیم پرس برنج

20000

15

16

17

*منوی غذای روزانه تالار سبز*

ویژه اعضاء محترم هیات علمی و پرسنل

روز دوشنبه

ردیف

نوع غذا

قیمت (ریال)

1

چلو کباب کوبیده گوسفندی

123000

2

چلو جوجه

123000

3

چلوکباب برگ

195000

4

چلو ماهی قزل آلا

153000

5

ته چین مرغ

118000

6

چلو خورشت فصل

86000

7

چلواکبر جوجه

125000

8

چلو کباب سلطانی

240000

9

کوفته تبریزی

75000

10

خوراک کوبیده گوسفندی

90000

11

خوراک جوجه

90000

12

خوراک برگ

162000

13

خوراک ماهی

120000

14

نیم پرس برنج

20000

15

خوراک کباب سلطانی

207000

16

*منوی غذای روزانه تالار سبز*

ویژه اعضاء محترم هیات علمی و پرسنل

روز سه شنبه

ردیف

نوع غذا

قیمت (ریال)

1

چلو کباب کوبیده گوسفندی

123000

2

چلو جوجه

123000

3

چلوکباب بره

195000

4

چلو ماهی قزل آلا

153000

5

چلو جوجه با استخوان

123000

6

چلو خورشت فسنجان

145000

7

خوراک مرغ کاری

75000

8

خوراک میرزا قاسمی

75000

9

خوراک کوبیده گوسفندی

90000

10

خوراک جوجه

90000

11

خوراک بره

172000

12

خوراک ماهی

120000

13

نیم پرس برنج

20000

*منوی غذای روزانه تالار سبز*

ویژه اعضاء محترم هیات علمی و پرسنل

روز چهارشنبه

ردیف

نوع غذا

قیمت (ریال)

1

چلو کباب کوبیده گوسفندی

123000

2

چلو جوجه

123000

3

چلوکباب برگ

195000

4

چلو ماهی قزل آلا

153000

5

چلو خورشت سبزی

86000

6

چلو کباب سلطانی

240000

7

خوراک جوجه چینی

80000

8

چلواکبر جوجه

125000

9

خوراک کوبیده گوسفندی

90000

10

خوراک جوجه

90000

11

خوراک برگ

162000

12

خوراک ماهی

120000

13

خوراک دلمه سبزیجات

75000

14

نیم پرس برنج

20000

15

خوراک کباب سلطانی

207000

16

بالا