قابل توجه متقضایان استفاده از سهمیه های در دسترس:

1- امکان لغو سهمیه وجود ندارد.
2- معرفی نامه باید به نام شخص استفاده کننده از مجموعه های رفاهی باشد.
عنوان سهمیه تاریخ ورود تاریخ خروج کد سهمیه مبلغ سهیمه - تومان هزینه اضافه ثبت نام
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/12/27 1396/12/28 5267752 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/12/27 1396/12/28 2191222 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/12/27 1396/12/28 1797829 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/12/28 1396/12/29 6050929 80000 بله
بالا