قابل توجه متقضایان استفاده از سهمیه های در دسترس:

1- امکان لغو سهمیه وجود ندارد.
2- معرفی نامه باید به نام شخص استفاده کننده از مجموعه های رفاهی باشد.
عنوان سهمیه تاریخ ورود تاریخ خروج کد سهمیه مبلغ سهیمه - تومان هزینه اضافه ثبت نام
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/24 1396/09/28 1496958 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/24 1396/09/28 2113333 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/24 1396/09/28 3373587 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/25 1396/09/29 4281141 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/25 1396/09/29 2849877 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/25 1396/09/29 1048792 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/25 1396/09/29 5634939 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/27 1396/10/01 5872461 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/27 1396/10/01 9467770 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/27 1396/10/01 6269265 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/27 1396/10/01 6919475 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/27 1396/10/01 2097015 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/28 1396/10/02 9292608 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/28 1396/10/02 8722111 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/28 1396/10/02 1838458 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/28 1396/10/02 5223164 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/29 1396/10/03 1197983 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/29 1396/10/03 1997032 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/29 1396/10/03 2997711 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/09/29 1396/10/03 1895810 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/01 1396/10/05 8476264 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/01 1396/10/05 7563683 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/01 1396/10/05 5095204 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/01 1396/10/05 6702263 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/01 1396/10/05 3901327 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/02 1396/10/06 8459949 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/02 1396/10/06 2538527 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/02 1396/10/06 8853233 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/02 1396/10/06 7248519 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/10/02 1396/10/06 7152443 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/09/27 1396/09/28 6835004 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/09/27 1396/09/28 8087114 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/09/28 1396/09/29 6060794 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/09/28 1396/09/29 1554197 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/09/28 1396/09/29 4543397 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/09/29 1396/09/30 6994095 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/09/29 1396/09/30 4292703 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/09/29 1396/09/30 1021024 70000 خیر
بالا