قابل توجه متقضایان استفاده از سهمیه های در دسترس:

1- امکان لغو سهمیه وجود ندارد.
2- معرفی نامه باید به نام شخص استفاده کننده از مجموعه های رفاهی باشد.
عنوان سهمیه تاریخ ورود تاریخ خروج کد سهمیه مبلغ سهیمه - تومان هزینه اضافه ثبت نام
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/07/24 1396/07/28 4873405 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/07/24 1396/07/28 3689410 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/07/24 1396/07/28 9270989 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/07/25 1396/07/29 8949525 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/07/25 1396/07/29 3449663 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/07/25 1396/07/29 3255379 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/07/25 1396/07/29 2291863 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/07/28 1396/08/02 4636199 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/07/28 1396/08/02 5424856 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/07/29 1396/08/03 1818695 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/07/29 1396/08/03 7268154 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/25 1396/07/26 8118777 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/25 1396/07/26 1630052 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/25 1396/07/26 2648081 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/25 1396/07/26 5659077 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/25 1396/07/26 1050387 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/25 1396/07/26 1629746 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/28 1396/07/29 2026070 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/28 1396/07/29 9194421 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/28 1396/07/29 6599138 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/28 1396/07/29 2599408 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/28 1396/07/29 2009628 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/07/28 1396/07/29 3470529 70000 خیر
بالا