قابل توجه متقضایان استفاده از سهمیه های در دسترس:

1- امکان لغو سهمیه وجود ندارد.
2- معرفی نامه باید به نام شخص استفاده کننده از مجموعه های رفاهی باشد.
عنوان سهمیه تاریخ ورود تاریخ خروج مبلغ سهیمه - تومان هزینه اضافه ثبت نام
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/03/03 1396/03/07 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/03/03 1396/03/07 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/03/04 1396/03/08 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/03/04 1396/03/08 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/03/05 1396/03/09 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/03/05 1396/03/10 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/03/05 1396/03/09 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/03/07 1396/03/11 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/03/07 1396/03/11 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/03/05 1396/03/06 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/03/05 1396/03/06 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/03/05 1396/03/06 70000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1396/03/05 1396/03/06 70000 خیر
بالا