قابل توجه متقضایان استفاده از سهمیه های در دسترس:

1- امکان لغو سهمیه وجود ندارد.
2- معرفی نامه باید به نام شخص استفاده کننده از مجموعه های رفاهی باشد.
عنوان سهمیه تاریخ ورود تاریخ خروج مبلغ سهیمه - تومان هزینه اضافه ثبت نام
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/04/09 1396/04/13 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/04/10 1396/04/14 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/04/10 1396/04/14 170000 خیر
مجموعه رفاهی شماره 3 زائر سرای مشهد 1396/04/10 1396/04/14 170000 خیر
بالا