تسهیلات جعاله بانک رفاه

تسهیلات جعاله

یکی از تسهیلات بانکی جعاله است که به موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم می‌گردد. طرفی که عمل یا کار را انجام می‌دهد "عامل" یا پیمانکار نامیده می‌شود این عقد در بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

الف - مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی:

- تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی
- تصویر کارت ملی متقاضی
- گواهی اشتغال بکار متقاضی در تاریخ اعطای تسهیلات و تعیین میزان حقوق و عنداللزوم تعهد کسر اقساط.
-تصویر مجوز فعالیت (باید دارای اعتبار باشد و مدت آن منقضی نشده باشد)
-تصویر سند ما‌لکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل کسب.
-تصاویر اسناد مالکیت ( وثائق) در مواردی که تسهیلات در قبال وثیقه ملکی اعطاء می‌گردد.
- تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیر منقول، منقول، سهام شرکتها،‌ اوراق مشارکت و غیره
- کد صنفی ده رقمی


در هرکدام از انواع تسهیلات جعاله علاوه بر موارد فوق اخذ مدارک ذیل نیز الزامی است:
1- برای جعاله تعمیرات مسکن
- اصل و تصویر سند مالکیت و بنچاق
- قرارداد سازمان ملی زمین و مسکن، قرارداد سازمان اوقاف یا تاییدیه شورای محل به انضمام فیش آب، برق و گاز به نام متقاضی در خصوص املاک فاقد سند که مبتنی برمالک ملک بودن متقاضی باشد.
- تصویر سند مالکیت، شناسنامه و کارت ملی مالک، اجاره نامه رسمی و موافقت مالک با اخذ تسهیلات در صورتیکه پلاک ثبتی مورد تعمیرات اجاره ای باشد.
2- برای جعاله وارداتی
- تصویر کارت بازرگانی معتبر.
- کلیه مدارک مربوط به گشایش اعتبار
- کلیه مدارک مربوط به تسهیلات