تسهیلات فروش اقساطی بانک ملت

فروش اقساطی
فروش اقساطی یعنی واگذاری"عین"، به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا نامساوی در سررسید‌های معین دریافت شود.
فروش اقساطی چندگونه است: فروش اقساطی مسکن، مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کاربخش تولید، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل ، وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات.
 
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تسهیلات

1-    تقاضای کتبی مشتری شامل مبلغ و مدت تسهیلات

2-  فتوکپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی وام گیرنده و ضامنین

3- افتتاح حساب جاری بدون دسته چک

4-  وام گیرنده و ضامنین باید فاقد چک برگشتی و اقساط معوق نزد سیستم بانکی باشند.

5-  قبض تلفن ثابت وام گیرنده و ضامنین

6-  مستندات درآمدی(جهت کارمندان آخرین فیش حقوقی)

7- ضمانت به صورت متقابل نباشد.

8- تایید امضاء وام گیرنده و ضامنین توسط شعبه دارنده حساب

9- ارائه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی کارمندان رسمی دولت و نامه کسر اقساط جهت ضمانت و داشتن حداقل یک حساب نزد بانک ملت

10- در صورتی که ضامن کارمند نباشد ارائه جواز کسب و معدل حساب جاری فعال الزامیست

11-امضاء و اثر انگشت ذیل قرارداد و تعهدنامه توسط متقاضی و ضامنین و روی سفته ها توسط متقاضی و پشت سفته ها توسط ضامنین همچنین حضور ضامنین و وام گیرنده در شعبه الزامیست.

12- کلیه مدارک فوق می بایست همراه اصل به بانک ارائه شود.

13- فاکتور لوازم خانگی ایرانی پنجاه میلیون ریالی

 

 مراحل انجام کار
۱. دریافت درخواست متقاضی و مدارک مربوطه
۲. بررسی شاسیتگی متقاضی و ظرفیت و توان بازپرداخت تسهیلات درخواست شده 
۳. اخذ وثائق وتضمین‌های لازم 
۴. انعقاد قرارداد فروش اقساطی
۵. صدور چک تسهیلات در وجه فروشنده یا سازنده
بالا