اطلاعات فرم زیر را به دقت تکمیل نموده و پس از تکمیل اطلاعات به رابط رفاه محل خدمت خود مراجعه و نسبت به تایید اطلاعات اقدام نمایید.

فرم ثبت نام استخر

بالا